Aferru

From Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt

Aferru (iferruten), règlement (solution) (fr) – settlement (solution) (en) – حل

Addad amaruz: uferru (yiferruten).