Agemmir

From Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt

Agemmir (igemmiren), [1] dignité (fr) – dignity (en) - كرامة

Agemmir n uwanak - dignité de l'État (fr) – dignity of the state (en) – كرامة الدّولة