Akaṛawki

From Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt

Akaṛawki (ikaṛawkiyen), karaoke (fr) – karaoke (en) - كاراوكي

Addad amaruz: ukaṛawki (yikaṛawkiyen).