Akamici

From Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt

Akamici (ikamiciyen),[18] kamichi (fr) – screamer (bird) (en) - كميشي

Addad amaruz: ukamici (yikamiciyen).