Ammak

From Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt

Ammak (ammaken), moyen (fr) – means (en) –وسيلة

Addad amaruz: wammak (wammaken).

Ammaken isensegmanen – moyens pédagogiques (fr) – pedagogical means (en) – وسائل بيداغوجية