Amsenbaktiri

From Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt

Amsenbaktiri (imsenbaktiriyen), bactériologue (fr) – bacteriologist (en) – عالم في بالبكتيريولوجيا

Addad amaruz: umsenbaktiri (yimsenbaktiriyen).