Amuzambiki

From Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt

Amuzambiki (imuzambikiyen), mozambicain (adj.) (fr) – Mozambican (adj.) (en) - موزمبيقي

Addad amaruz: umuzambiki (yimuzambikiyen).