Awerz

From Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt

Awerz (iwerzan), talon (fr) – heel (en) - كعب

Iwerzan unnigen – hauts talons (fr) – high heels (en) –حذاء ذو كعب عالي